LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden van de Nova Terra Energy Group

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Nova Terra Energy Group, verder te noemen de Verkoper.
1.2 De Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of onderneming die een overeenkomst met de Verkoper sluit inzake de koop en eventueel de installatie van het Product.
1.3 Het Product: zonnepanelen, infraroodpanelen en instant heaters (elektronische geisers) in de ruimste zin van het woord en met alle toebehoren en onderdelen inclusief montage en installatie zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
1.4 De Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper tot koop van het Product en de eventuele installatie ervan.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Verkoper.
1.6 De contractvoorwaarden van de Verkoper hebben steeds voorrang op die van de Koper.
1.7 De bijzondere voorwaarden die in de offerte gespecificeerd zijn hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.
1.8 De eventuele nietigheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend en geldig gedurende twee maanden. Tenzij in de offerte anders gespecificeerd, zijn de prijzen die vermeld staan in de offertes altijd netto, exclusief btw.

Artikel 3 Overeenkomst en prijzen
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Verkoper aan de Koper toegezonden overeenkomst schriftelijk (per post, mail of fax) bevestigd is door de Koper of met de leverbon of van de transportbon met betrekking tot de geleverde waren, die steeds vergezeld gaat van een afleverbon van de Verkoper.
3.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de Overeenkomst vermelde prijzen vast.
3.3 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is de Verkoper gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.4 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen tien werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.3.

Artikel 4 Levering en eigendomsvoorbehoud
4.1 De levering van het Product geschiedt op het door de Koper opgegeven adres. De levertermijnen worden enkel indicatief gegeven. Vertragingen geven de Koper niet het recht de bestelling te annuleren en geven evenmin recht op een schadevergoeding. De Verkoper streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nadat de Overeenkomst is aangegaan.
4.2 De Verkoper of een door de Verkoper aangewezen installateur zal de Koper telefonisch dan wel anderszins benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en de eventuele installatie ervan.
4.3 Alle waren worden franco geleverd op een geasfalteerde weg en niet gelost, op het factuuradres in Nederland, voor elke levering met een aankoopbedrag hoger dan € 1000,00 exclusief btw. Ingeval de Koper de goederen niet op de meegedeelde datum in ontvangst neemt, behoudt de
Verkoper zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte meerkosten aan de koper door te rekenen.
4.4 Indien de Verkoper niet tijdig levert, zal de Koper  de Verkoper in gebreke stellen en een redelijke termijn overeenkomen voor nakoming.
4.5 De geleverde waren blijven eigendom van de Verkoper tot aan de volledige betaling van de prijs. De Koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of af te staan aan een derde zolang de goederen het eigendom zijn van de Verkoper. In elk geval staat de Koper aan de
Verkoper de respectieve schuldvordering af die hij heeft opzichtens zijn klant of klanten voor wat betreft alle goederen waarvan de Koper de prijs niet aan de verkoper betaald heeft.
4.6 Na levering blijft de Verkoper eigenaar van geleverde zaken zolang de Koper:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere, soortgelijke overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan of zal voldoen.
4.7 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
4.8 Nadat de Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De Koper staat de Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en stelt de Verkoper in de gelegenheid de installatie te (doen) verwijderen.
4.9 Als de Verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd of vervormd, is de Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan de Verkoper te verpanden.

Artikel 5 Betaling
5.1 Alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is op grond van de levering en de eventuele installatie van het Product, brengt de Verkoper aan de Koper in rekening door middel van een factuur.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen veertien dagen na dagtekening.
5.3 Rente: ingeval van niet-betaling van de facturen op de vervaldag mag de Verkoper nalatigheidinterest vorderen ad 15% per jaar.
5.4 Schadebeding: in geval van niet-betaling van de facturen op de vervaldag zoals aangegeven door de Verkoper, kan deze eveneens na een aangetekende ingebrekestelling een forfaitair schadebeding vorderen voor zijn administratieve en inningskosten, gelijk aan 15% van de waarde van de bestelling.
5.5 In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag en in alle andere gevallen van niet-naleving van het huidige contract door de Koper, heeft de Verkoper het recht de onrechtmatige beëindiging vast te stellen per aangetekende brief en de goederen terug te nemen. Als de Koper het contract onrechtmatig verbroken heeft, moet de Koper een forfaitaire schadevergoeding betalen van 30% van de waarde van het contract als schadevergoeding aan de Verkoper. Deze schadevergoeding kan niet worden gecumuleerd met hetgeen is bepaald in artikel 5.4.
5.6 Wanneer de kredietpositie van de Koper verslechtert, kan de Verkoper, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, bijkomende waarborgen eisen van de Koper. Worden deze niet gegeven, dan heeft de Verkoper het recht om het contract te annuleren of op te schorten.

Artikel 6 Installatie
6.1 Het Product wordt door de Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij de Koper met de Verkoper  is overeengekomen dat de Verkoper het Product zal (doen) installeren en aansluiten.
6.2 De Koper is jegens de Verkoper verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product.
6.3 De Koper verleent in het voorkomende geval aan het personeel van de Verkoper of een door de Verkoper aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.
6.4 De Koper staat ervoor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.
6.5 De Verkoper is niet aansprakelijk voor brandschade als gevolg van het werken met open vuur.
6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet voldaan is, zijn voor rekening van de Koper.
6.7 De Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7 Garantie  en aansprakelijkheid van de Verkoper
7.1 Tenzij anders is gespecificeerd in de offerte of opdrachtbevestiging, garandeert de Verkoper de goede werking van de geleverde producten bij normaal gebruik en na juiste installatie voor een periode van twee jaar na levering van het Product. De datum waarop de garantieperiode aanvangt, staat vermeld op de verzendnota van het desbetreffende toestel.
7.2 Gebreken moeten onverwijld maar altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek aan de Verkoper gemeld worden.
7.3 Van algemene uitsluiting van de garantie is sprake als het gebrek te wijten is aan een oneigenlijk gebruik van het toestel, onjuiste installatie of aansluiting, een gebrek aan de elektrische installatie van het pand, elektrische spanningen die buitensporig afwijken van de nominale waarden die per
toestel voorzien zijn, een bedieningsfout of slecht gebruik vanwege de gebruiker, onvoldoende of verkeerd onderhoud, dan wel botsen of vallen van het toestel. Tevens is de garantie uitgesloten in geval van gevolgen van brand, waterschade, ongevallen, kwaadwilligheid, onweer, of
meteorologische ongevallen, vandalisme, etc.
7.4 De Verkoper is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze tekortkomingen aan de Verkoper toegerekend kunnen worden. De garantie van de Verkoper geldt enkel voor de onderdelen waarvan de Verkoper heeft erkend dat ze gebrekkig zijn. Andere kosten die
zouden kunnen voortvloeien uit de installatie, zoals transportkosten, herstellingskosten en verplaatsingskosten, worden niet door de Verkoper gedragen. De Verkoper zal naar keuze binnen een redelijke termijn ofwel het gebrek herstellen ofwel het Product vervangen.
7.5 De aansprakelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover de Verkoper overeenkomstig juridische bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade zijn uitgesloten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgschade die is ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de installatie, met name financiële schade die is ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de installatie.
7.6 De Verkoper kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag dat de waarde van de goederen overschrijdt.

Artikel 8 Verplichtingen van de Koper
8.1 De Koper moet de goederen controleren bij ontvangst, zowel wat betreft hun conformiteit met de bestelling als wat betreft hun algemene staat. De Koper wordt geacht de goederen goed te keuren wanneer hij niet onmiddellijk op de afleverbon voorbehoud maakt betreffende beschadiging, verlies of non-conformiteit van de geleverde goederen, met inbegrip van zichtbare gebreken. Bovendien moet de Koper de Verkoper uiterlijk binnen drie dagen na levering melding maken van zijn voorbehoud.
8.2 De Verkoper is niet gehouden tot de installatie van de geleverde toestellen, evenmin als tot de gevolgen van deze installatie. De Koper wordt geacht te beschikken over alle noodzakelijke technische kennis die hem toelaten te controleren of alles goed verloopt en of het materiaal en de installatie overeenstemmen met de behoeften van zijn klanten. De Verkoper kan nimmer aansprakelijk gesteld worden wanneer de diensten niet overeenstemmen met deze behoeften. De Verkoper verstrekt aan de Koper alle noodzakelijk technische informatie over de verkochte goederen, met inbegrip van het onderhoud ervan.

Artikel 9 Overdracht van risico’s
Alle risico’s met betrekking tot de goederen gaan automatisch over op de Koper bij aflevering van de goederen bij de Koper.

Artikel 10 Studies en adviezen
De Verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor de adviezen, (wetenschappelijke) artikelen, schetsen, ontwerpen of voorstellen die hij te goeder trouw aan de Koper heeft verstrekt.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Slotbepalingen
De Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds bestaande overeenkomsten.

Datum: juni 2016

 

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.